Rezultati relevantnih istraživanja i studija ukazuju na postojanje negativne percepcije građana i opšte javnosti o mjestu i ulozi civilnog društva u BiH, prije svega NVO sektora, kao njegovog institucionalnog dijela. Ova kampanja je usmjerena na promjenu ovakve slike kroz promociju i uvođenje/primjenu nekih od osnovnih vrijednosti i principa rada u praksi OCD, uključujući principe solidarnosti, transparentnosti, nezavisnosti, odgovornosti, zakonitosti, profesionalizma i dr.

Kampanja predstavlja izraz stalno rastuće svijesti najvećeg broja OCD, koje su posvećene i istrajno rade na izgradnji civilnog društva u našoj zemlji, o potrebi formulisanja unutrašnjih pravila rada i odnosa prema akterima van sektora kroz donošenje Etičkog kodeksa OCD u BiH. U osnovi kampanje je pretpostavka da OCD mogu računati na vjerodostojnost i legitimit partnera i javnosti uopšte – samo ukoliko dosljedno u praksi primjenjuju osnovne vrijednosti i principe koje deklarativno podržavaju i zagovaraju.

Cilj kampanje:

Opšti cilj kampanje je promocija i uvođenje principa dobrog upravljanja u OCD u BiH.

Dokumenti:

Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa možete popuniti, staviti potpis i pečat, i dostaviti elekronski na e-mail adresu aleksandra.crnogorac@cpcd.ba . Isprintanu i popunjenu Izjavu također možete dostaviti putem fax-a: + 387 33 644 810 ili je poslati poštom na adresu Centar za promociju civilnog društva, Gradačačka bb, 71000 Sarajevo.